farfalla01
farfalla02
farfalla03
farfalla04
farfalla05
farfalla06
farfalla07
farfalla08
farfalla09
farfalla10
farfalla11
farfalla12
farfalla13
farfalla14
farfalla15
farfalla16
     
lepidopterae amatoriae   2012 
pastell/ingres
  
21x24 cm

cupido decolorata     

plebejus argus          
argynnis adippe         
boloria euphrosyne        
aphantopus hyperantus        
lycaena phleas    
satyrium esculi         
argynnis paphia         
issoria lathonia         
arethusana arethusa         
aricia eumedon        
cupido minimus        
coenonympha arcania       
leptotes pirithous        
polyommatus damon        
maculinea nausithous        
pfeil_li pfeil_re casa